Потврда дека студентот е запишан на прв циклус студии

Понудувач: Технолошко-металуршки  факултет

Форма на барањето: Усно

Надлежен орган: Технолошко-металуршки факултет, директно во канцеларијата на Студентски прашања

 

Образец на барање: не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс

 

Рок за одлучување: до30 дена од денот на поднесување на барањето, но практика е да се издаде веднаш

Цена на услуга: Не

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Технолошко-металуршки факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk