Потврда дека студентот е запишан на трет циклус студии

Понудувач: УКИМЗемјоделски институт -Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган:директно во канцеларијата на Студентски прашања,Земјоделски институт

Образец на барање: Постои, се наоѓа во канцеларијата на Студентски прашања

Докази кон барање:

Задолжителни докази:

1.Индекс

2.Платена цена на услугата

Рок за одлучување: до30 дена од денот на поднесување, но практика е да се издаде веднаш.

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтскатауправа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот

Орган надлежен за правниот лек: Институтскатауправа на Земјоделскиот институт, преку архива или на адреса за електронска пошта: info@zeminst.edu.mk