Потврда дека студентот е запишан на втор циклус студии

Понудувач: УКИМ Земјоделски институт – Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган:директно во канцеларијата на Студентски прашања, Земјоделски институт.

Образец на барање: Постои, се наоѓа во канцеларијата на Студентски прашања

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
    2.Платена цена за услуга

 

Рок за одлучување: до30 дена од денот на поднесување на барањето, но практика е да се издаде веднаш

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтска управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот.

Орган надлежен за правниот лек: Институтската управанаЗемјоделскиот институт, преку архива или на адреса за електронска пошта: info@zeminst.edu.mk