Потврда дека студентот не должи книги во библиотеката на Факултетот

Понудувач: Технолошко-металуршки  факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Технолошко-металуршки  факултет, директно во библиотеката

Образец на барање: Постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс

Рок за одлучување: до15 дена од денот на поднесување, но практиката е да се издаде веднаш

Цена на услуга: Не

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Технолошко-металуршки  факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: biblioteka@tmf.ukim.edu.mk