Потврда за тековни запишани и презапишани предмети на прв циклус студии

Понудувач: Технолошко-металуршки  факултет

Форма на барањето : Писмена

Надлежен орган : Технолошко-металуршки  факултет, директно во канцеларијата на Студентски прашања.

Образец на барање : не постои,

Докази кон барање : Задолжителни докази :

1.Индекс

 

Рок за одлучување : до 30 дена од денот на поднесување, но практика е да се издаде веднаш.

Цена на услуга : Не

Правен лек :Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Технолошко-металуршки  факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk