Потврда за завршени студии и стекнат стручен назив (програма пред ЕКТС)

Понудувач: Технолошко-металуршки  факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Деканна Технолошко-металуршки  факултет, преку архива на адреса ул.Руѓер Бошковиќ бр.16, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: до30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Технолошко-металуршки  факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: st.sluzba@tmf.ukim.edu.mk