Потврда за завршени студии и стекнат стручен назив (програма пред ЕКТС)

Понудувач: УКИМЗемјоделски институт -Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Директор на Земјоделски институт, преку архива на адреса ул. “16-та Македонска бригада”бр.3А, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: до30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Институтската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Директорот

Орган надлежен за правниот лек: Институтската управанаЗемјоделскиот институт, преку архива или на адреса за електронска пошта: info@zeminst.edu.mk