Потврда дека студентот е запишан на прв циклус студии

Факултет: Факултет за драмски уметности – Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган:  Факултет за драмски уметности, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: писмено барање

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена за услуга

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето, но практика е да се издаде веднаш

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултетот за драмски уметности, преку архива или на адреса за електронска пошта: fdu@ukim.edu.mk