Префрлање од стара на нова програма

Факултет: Факултет за драмски уметности -Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Факултетот за драмски уметности, преку архива на адреса ул.Руѓер Бошковиќ бр 22, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето 

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултетот за драмски уметности, преку архива или на адреса за електронска пошта: fdu@ukim.edu.mk