Преполагање – повторување на завршно оценување за повисока завршна оцена по наставен предмет

Факултет: Факултет за драмски уметности – Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Факултетот за драмски уметности, преку архива на адреса ул.Руѓер Бошковиќ бр 22, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена за услугата

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултетот за драмски уметности, преку архива или на адреса за електронска пошта: fdu@ukim.edu.mk