Уверение за целосно реализирана студиска програма

Понудувач: Педагошки факултет„Св. Климент Охридски“ Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Деканна Педагошкиот факултет„Св. Климент Охридски“ Скопје, преку службата за студентски прашања за прв циклус на студии, односно  преку Советникот за ЕКТС за втор и трет циклус на студии

Образец на барање: Непостои

Докази кон барање:
Задолжителнидокази:

  1. Индекс
  2. Платенаценанауслугата
  3. Потврдадекастудентотнедолжикнигивобиблиотеката

Рок за одлучување: 30 денаодденотнаподнесувањенабарањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Педагошки факултет„Св. Климент Охридски“ Скопје преку архива или на адресаза електронска пошта:  arhiva@pfsko.ukim.edu.mk