Запишување семестар на студиски програми на прв циклус на студии

Понудувач: Стоматолошки факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Стоматолошкиот факултет, преку канцеларија за студентски прашања

Образец на барање: Образец за запишување семестар

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата
Вид на услугата цена
Запишување редовен семестар во

државна квота

100 евра во денарска противвредност според среден курс на НБРМ на денот на плаќањето
Запишување редовен семестар во

квота со кофинансирање

200 евра во денарска противвредност според среден курс на НБРМ на денот на плаќањето
 

Запишување семестар со предмети предвидени во други семестри во студиската програма (нередовен семестар според студиска програма)

*цената се утврдува со пресметка која се издава на студентот и претставува негово задолжение за плаќање, ја издава вработен во студентски прашања

Број на кредити од предмети кои се слушаат во семестарот X цена на еден кредит
Цена на еден кредит за студенти во државна квота 100евра/30 к. (цена на запишување регуларен семестар поделен со број на кредити)
Цена на еден кредит за студенти во квота со кофинансирање 200 евра/30 к.(цена на запишување регуларен семестар поделен со број на кредити)
Запишување семестар без предмети за кои се следи настава заради задржување статус на студент (за апсолвенти) 3.000,00 ден.
Запишување семестар после рок До 10 дена по истек на рокот – 1.000,00 ден.

Од 11 до  20 дена по истек на рокот – 1.500,00 ден.

Од 21 до 30 дена по истек на рокот – 2.500,00 ден.

 

Рок на одлучување: Најкраток можен рок, најдоцна 10работни дена

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Стоматолошки факултет, преку архива или на адреса за електронска пошта: sfs@stomfak.ukim.edu.mk