Запишување семестар на студиски програми на трет циклус на студии

Понудувач: Стоматолошки факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Деканна Стоматолошкиот факултет, преку канцеларија за студентски прашања

Образец на барање: Образец за запишување семестар

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата
Вид на услугата цена
 

Запишување прв семестар

 

250 евра во денарска противвредност според среден курс на НБРМ на денот на плаќањето спрема Школата за докторски студии – Ректорат
750 евра во денарска противвредност според среден курс на НБРМ на денот на плаќањето на сметка на Факултетот
 

Запишување на секој нареден редовен семестар (од втор до 6-ти семестар)

 

800 евра во денарска противвредност според среден курс на НБРМ на денот на плаќањето

 

Запишување нередовен семестар со обврски од други семестри

Број на кредити од обврски кои се запишуваат во семестарот X цена на еден кредит
Цена на еден кредит 5000евра/180 к. (цена на студии поделен со број на кредити)
Запишување семестар без студиски обврски заради задржување статус на студент 3.000,00 ден.
 

Запишување семестар после рок

До 10 дена по истек на рокот – 1.000,00 ден.

Од 11 до  20 дена по истек на рокот – 1.500,00 ден.

Од 21 до 30 дена по истек на рокот – 2.500,00 ден.

 

Рок на одлучување: Најкраток можен рок, најдоцна 10работни дена

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Стоматолошки факултет, преку архива или наn адреса за електронска пошта: sfs@stomfak.ukim.edu.mk