Запишување семестар на студиски програми на втор циклус на студии

Понудувач: Стоматолошки факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Стоматолошкиот факултет, преку канцеларија за студентски прашања

Образец на барање: Образец за запишување семестар

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата
Вид на услугата цена
Запишување семестар

 

600 евра во денарска противвредност според среден курс на НБРМ на денот на плаќањето
 

Запишување нередовен семестар со предмети за кои повторно или дополнително се следи настава

Број на кредити од предмети кои се слушаат во семестарот X цена на еден кредит
Цена на еден кредит 600евра/30 к. (цена на запишување регуларен семестар поделен со број на кредити)
Запишување семестар без предмети за кои се следи настава односно повторно запишување семестар во кој треба да се пишува магистерски труд/специјалистички труд заради задржување статус на студент 3.000,00 ден.
Запишување семестар после рок До 10 дена по истек на рокот – 1.000,00 ден.

Од 11 до  20 дена по истек на рокот – 1.500,00 ден.

Од 21 до 30 дена по истек на рокот – 2.500,00 ден.

 

Рок на одлучување: Најкраток можен рок, најдоцна 10работни дена

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето

Орган надлежен за правниот лек: ДеканатскатауправанаСтоматолошки факултет, прекуархиваилинаадресаза електронска пошта: sfs@stomfak.ukim.edu.mk