Заверка на семестар на студиски програми на прв, втор и трет циклус на студии

Понудувач: Стоматолошки факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Деканна Стоматолошкиотфакултет, преку канцеларија за студентски прашања

Образец на барање: Образец за заверка на семестар (во студентски збор, книжара, фотокопирница)

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата
Вид на услугата цена
 

Заверка на семестар

 

бесплатно

 

Заверка на семестар после рок

До 10 дена по истек на рокот – 1.000,00 ден.

Од 11 до  20 дена по истек на рокот – 1.500,00 ден.

Од 21 до 30 дена по истек на рокот – 2.500,00 ден.

 

Рок на одлучување: Најкраток можен рок, најдоцна 10работни дена

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Стоматолошки факултет, преку архива или на адреса за електронска пошта: sfs@stomfak.ukim.edu.mk