Уверение за положени испити од прв циклус студии

Факултет: Филолошки факултет „Блаже Конески“

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Продеканот за настава на  Филолошки факултет „Блаже Конески“, директно во Одделението за Студентски прашања

Образец на барање: да

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок за одлучување: до 7 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканот во рок од 15 дена од доставувањето на уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Одделението за Студентски прашања

Орган надлежен за правниот лек: Деканот на Филолошки факултет „Блаже Конески“, преку Архивата на Факултетот.