Уверение за положени испити од прв циклус студии

Факултет: Градежен факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Градежен факултет

Образец на барање: Постои, на интернет страница www.gf.ukim.edu.mk

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: 10 евра за уверение, заедно со диплома, додаток на диплома, футрола 60 евра

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Градежниот факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: dekan@gf.ukim.edu.mk