Уверение за положени испити од трет циклус студии

Факултет: Филолошки факултет „Блаже Конески“

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Деканот на Филолошкиот факултет „Блаже Конески“, директно во Одделението за Студентски прашања

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
    2. Платена цена на услуга

Рок за одлучување: до 10 дена од денот на поднесувањето на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа  на Филолошки факултет „Блаже Конески“, преку Архивата на Факултетот.