Испишување од студии

Факултет: Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство

Форма на барањето: Писмена.

Надлежен орган: Декан Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство, преку архива на адреса ул. „Руѓер Бошковиќ “ бр.16, 1000 Скопје.

Образец за барање: Не постои.

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата
  3. Молба хартиена

Рок за одлучување: истиот ден на денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Факултет за информатички науки и компјутерско иженерствоили електронска преку архива или на адреса за електронска пошта:  arhiva@finki.ukim.mk