Испишување од студии

Факултет: Машински факултет, ул. Руѓер Бошковиќ бр. 18, 1000 Скопје

Форма на барашето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Машински факултет, преку архива

Образец за барање: Не постои.

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена административна такса
  3. Платена цена на услугата
  4. Потврда од Факултетот дека студентот на должи книги на библиотеката

Рок за одлучување: најдоцна за 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Машински факултет  или електронска преку архива