Мирување на студиите

Факултет: Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство, преку архива на адреса ул.„ Руѓер Бошковиќ “ бр.16, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена за услуга
  3. Молба хартиена

 

Рок за одлучување: 15 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство, преку архива или на адреса за електронска пошта: arhiva@finki.ukim.mk