Потврда дека студентот е запишан на прв циклус студии

Факултет: Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство

Форма на барањето: Електронска

Надлежен орган: Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Постои во електронскиот систем

Задолжителни докази:

  1. Индекс

Рок за одлучување: истиот ден на денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Не

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство, преку архива или на адреса за електронска пошта: arhiva@finki.ukim.mk