Потврда дека студентот е запишан на трет циклус студии

Понудувач: Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Постои, се наоѓа во канцеларијата на Студентски прашања

Докази кон барање: Задолжителни докази:

1.Индекс

Рок за одлучување:  практика е да се издаде веднаш.

Цена на услуга: Не

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство, преку архива или на адреса за електронска пошта: arhiva@finki.ukim.mk