Потврда за предвидени и положени предмети на прв, втор и трет циклус студии

Факултет: Машински факултет, ул. Руѓер Бошковиќ бр. 18, 1000 Скопје

Форма на барањето : Усмена

Надлежен орган : Машински факултет, директно во канцеларијата на Студентски прашања.

Образец на барање : Не постои.

Докази кон барање : Задолжителни докази :

  1. Индекс
  2. Платена административна такса

Рок за одлучување : најдоцна за 30 дена од денот на поднесување

Цена на услуга : Не

Правен лек :Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Машински факултет, преку архива