Потврда за завршени студии и стекнат стручен назив (програма пред ЕКТС)

Понудувач: Градежен факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Градежен факултет, преку архива на адреса Бул. Партизански одреди 24, П.Ф. 560 Скопје Македонија 1000

Образец на барање: Постои, на интернет страница www.gf.ukim.edu.mk

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: 5 евра

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Градежниот факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: dekan@gf.ukim.edu.mk