Префрлање од стара на нова програма

Факултет: Машински факултет, ул. Руѓер Бошковиќ бр. 18, 1000 Скопје

Форма на барањето: Писмена 

Надлежен орган: Декан на Машински факултет преку архива

Образец на барање: Образец – Барање за уредување на статус на студент

Докази кон барање: Задолжителни докази: 

  1. Индекс
  2. Уверение за положени испити на старата студиска програма
  3. Платена административна такса
  4. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: најмногу 30 дена од денот на поднесување на барањето 

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Машински факултет, преку архива