Преполагање – повторување на завршно оценување за повисока завршна оцена по наставен предмет

Факултет: Машински факултет, ул. Руѓер Бошковиќ бр. 18, 1000 Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Машински факултет, преку архива

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена административна такса

Рок за одлучување: најдоцна за 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Не

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Машински факултет, преку архива