Продолжување на студии

Факултет: Шумарски факултет – Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Шумарски факултет, преку архива на адреса: „16-та Македонска бригада“ бр.1, 1000 Скопје

Образец на барање: Образец – Барање за продолжување на студиите

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Шумарскиот факултет, преку архива или на адреса за електронска пошта: sumarski@sf.ukim.edu.mk