Промена на група во распоред

Факултет: Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство

Форма на барањето: Електронска

Надлежен орган: Декан на Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство, преку архива на адреса ул.„ Руѓер Бошковиќ “ бр.16, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: Не постои

Рок на одлучување: 7 дена од денот на поднесување на барањето 

Цена на услуга: Не

Правен лек: Жалба до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство, преку архива или на адреса за електронска пошта: arhiva@finki.ukim.mk