Враќање на претходно испишан студент

Факултет: Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство преку архива на адреса ул. „ Руѓер Бошковиќ “ бр.16, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата
  3. Молба хартиена

Рок на одлучување: еден ден од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултет за информатички науки и компјутерско иженерство, преку архива или на адреса за електронска пошта: arhiva@finki.ukim.mk