Преполагање – повторување на завршно оценување за повисока завршна оцена по наставен предмет

Факултет: Медицински факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Медицинскиот факултет, преку архива на адреса ул.50 Дивизија бр.6, 1000 Скопје

Образец на барање: Постои, се наоѓа на страната на факултетот и во студентски прашања

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена за услугата

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Декан на Медицинскиот факултет, преку архива на адреса ул.50 Дивизија бр.6, 1000 Скопје