Потврда за редовен студент на прв + втор циклус студии

Факултет: Факултет за ветеринарна медицина во Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Факултетот за ветеринарна медицина, преку архивата на Факултетот, ул. Лазар Поп Трајков, 5/7, 1000 Скопје

Образец на барање: Молба, достапна на веб-страницата на Факултетот или во Канцеларијата за студентски прашања

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето.

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултет за ветеринарна медицина , преку архива или на адреса за електронска пошта: contact@fvm.ukim.edu.mk