Потврда за тековни запишани и презапишани предмети на прв + втор циклус студии

Факулетет: Факултет за ветеринарна медицина во Скопје

Форма на барањето : Писмена.

Надлежен орган : Факултет за ветеринарна медицина, директно во канцеларијата на Студентски прашања, адреса Лазар Поп Трајков 5/7 1000 Скопје

Образец на барање : Молба, достапна на веб-страницата на Факултетот или во Канцеларијата за студентски прашања

Докази кон барање : Задолжителни докази :

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата.

Рок за одлучување : 30 дена од денот на поднесување.

Цена на услуга : Да

Правен лек :Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на канцеларијата за Студентски прашања.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на факултет за ветеринарна медицина , преку архива или на адреса за електронска пошта: contact@fvm.ukim.edu.mk