Преполагање – повторување на завршно оценување за повисока завршна оцена по наставен предмет

Факултет: Факултет за ветеринарна медицина во Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Факултет за ветеринарна медицина во Скопје, преку архива на адреса ул:„Лазар Поп Трајков“ бр.5/7, 1000 Скопје

Образец на барање: Молба, достапна на веб-страницата на Факултетот или во Канцеларијата за студентски прашања

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултетот за ветеринарна медицина , преку архива или на адреса за електронска пошта: contact@fvm.ukim.edu.mk