Промена на презиме во документ

Факултет: Факултет за ветеринарна медицина

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Факултетот за ветеринарна медицина, преку архива на адреса Лазар Поп Трајков 5/7, 1000 Скопје

Образец на барање: Молба, достапна на веб-страницата на Факултетот или во Канцеларијата за студентски прашања

Докази кон барање: Задолжителни докази:

  1. Индекс,
  2. Фотокопија од венчаница или судска одлука заверена на нотар
  3. Платена цена на услугата

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето .

Цена на услуга: 100,00 денари

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултетот за ветеринарна медицина , преку архива или на адреса за електронска пошта: contact@fvm.ukim.edu.mk