Уверение за положени испити од трет циклус студии

Факултет: Факултет за студентски прашања

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Факултет за ветеринарна медицина во Скопје, директно во канцеларијата за студентски прашања

Образец на барање: Молба, достапна на веб-страницата на Факултетот или во Канцеларијата за студентски прашања

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  1. Индекс

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесувањето на барањето

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на канцеларијата за студентски прашања.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултет за ветеринарна медицина , преку архива или на адреса за електронска пошта: contact@fvm.ukim.edu.mk