Потврда дека студентот е запишан на прв циклус студии

Факултет: Факултет за физичко образование, спорт и здравје – Скопје

Форма на барањето: не

Надлежен орган: директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на потврдатана web страна на Факултетот, и во канцеларијата на Студентски прашања

Докази кон барање:
Задолжителнидокази:

  • Индекс

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето, но практика е да се издаде веднаш

Цена на услуга: не

Правенлек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на факултет, преку архива или на адреса за електронска пошта: (види http://www.ffosz.ukim.edu.mk)