Потврда дека студентот е запишан на трет циклус студии

Факултет: Факултет за физичко образование, спорт и здравје – Скопје

Форма на барањето: не

Надлежен орган: директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Постои, се наоѓа во канцеларијата на Студентски прашања

Докази кон барање:

  Задолжителни докази:

  • Индекс
  • Платена цена на услугата  не

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување, но практика е да се издаде веднаш.

Цена на услуга: не

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на  факултетот , преку архива или на адреса за електронска пошта: (види http://www.ffosz.ukim.edu.mk)