Потврда дека студентот не должи книги во библиотеката на Факултетот

Факултет: Факултет за физичко образование, спорт и здравје- Скопје

Форма на барањето:  усмено

Надлежен орган:  директно библиотеката

Образец на барање: не Постои

Докази кон барање: 
Задолжителни докази:

  • Индекс

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување, но практиката е да се издаде веднаш

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на факултетот, преку архива или на адресаза електронска пошта: (види http://www.ffosz.ukim.edu.mk)