Потврда за завршени студии и стекнат стручен назив (програма пред ЕКТС)

Факултет:  Факултет за физичко обазование, спорт и здравје – Скопје

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на факултет, преку архива на адреса ул. Димче Мирчев бр.3, 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителнидокази:

  • Индекс

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на факултетот, преку архива или на адреса за електронска пошта: http://www.ffosz.ukim.edu.mk