Префрлање од стара на нова програма по (истекот на рокот за завршување на студиите)

Факултет: Факултет за физичко образование, спорт и здравје- Скопје

Форма на барањето: 

Надлежен орган: по сила на закон Декан на Факултет за физичко образование, спорт и здравје – Скопје, преку архива на адреса ул. Димче Мирчев бр 3, 1000 Скопје

Образец на барање:

Докази кон барање: Задолжителни докази: 

  • Индекс

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето 

Цена на услуга: не

Правен лек: Жалба до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на  факултетот, преку архива