Преполагање – повторување на завршно оценување за повисока завршна оцена по наставен предмет

Факултет: Факултет за физичко образование, спорт и здравје – Скопје

 Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на  факултетот, преку архивана адреса ул. Димче Мирчев бр.3, 1000 Скопје

Образец на барање: Молба

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  • Индекс

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на  факултетот , преку архива или на адресаза електронска пошта: http://www.ffosz.ukim.edu.mk