Уверение за целосно реализирана студиска програма

Факултет: Факултет за физичко образование, спорт и здравје – Скопје

Форма на барањето:

Надлежен орган: Декан на факултет, се поднесува во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  • Индекс
  • Платена цена на услугата /да
  • Потврда дека студентот не должи книги во библиотеката да
  • Потврда дека студентот не должи опрема во магацин

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рокод 15 дена од доставувањето на уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултетот, преку архива или на адреса за електронска пошта: http://www.ffosz.ukim.edu.mk