Уверение за положени испити од прв циклус студии

Факултет: Факултет за физичко образование, спорт и здравје – Скопје

Форма на барањето: 

Надлежен орган:  директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  • Индекс
  • Платена цена на услугата

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето уверението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на факултетот, преку архива или на адресаза електронска пошта: http://www.ffosz.ukim.edu.mk