Испишување од студии

Факултет: Архитектонски факултет

Форма на барањето: Писмена.

Надлежен орган: Декан на Архитектонски факултет, преку архива на адреса бул. “Партизански одреди” бр. 24, 1000 Скопје

Образец за барање: Не постои.

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  • Индекс
  • Платена цена на услугата
  • Потврда од Факултетот дека студентот на должи книги на библиотеката

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: 3.000,00 МКД

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатска управа на Архитектонски факултет  преку архива или на адреса за електронска пошта: dekanat@arh.ukim.edu.mk