Уверение за положени испити (редовни студенти)

Факултет: Архитектонски факултет

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Архитектонски факултет, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  • Индекс
  • Платена цена на услугата

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето, но најчесто се издава за два дена

Цена на услуга: 600,00 МКД

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Архитектонски факултет , преку архива или на адреса за електронска пошта: dekanat@arh.ukim.edu.mk