Плаќање на рати

Факултет: Факултет за ликовни уметности

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Факултет за ликовни уметности, преку архива на адреса Дрезденска б.б., 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  • Индекс

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето 

Цена на услуга: Не

Правен лек: Жалба до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на решението или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултет за ликовни уметности, преку архива или на адреса за електронска пошта: info@flu.ukim.edu.mk