Потврда дека студентот е запишан на прв циклус студии

Факултет: Факултет за ликовни уметности

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Факултет за ликовни уметности, директно во канцеларијата на Студентски прашања

Образец на барање: Нема

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  • Индекс
  • Платена цена за услуга

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето, но практика е да се издаде веднаш

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултет за ликовни уметности, преку архива или на адреса за електронска пошта: info@flu.ukim.edu.mk