Потврда за завршени студии и стекнат стручен назив (програма пред ЕКТС)

Факултет: Факултет за ликовни уметности

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: Декан на Факултет за ликовни уметности, преку архива на адреса Дрезденска б.б., 1000 Скопје

Образец на барање: Не постои

Докази кон барање:
Задолжителни докази:

  • Индекс
  • Платена цена на услугата

Рок на одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да

Правен лек: Приговор до Деканатската управа во рок од 15 дена од доставувањето на потврдата или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено од страна на Деканот

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на Факултет за ликовни уметности, преку архива или на адреса за електронска пошта: info@flu.ukim.edu.mk