Еквиваленција (признавање предмети при запишување или преминување)

Факултет: Факултет за електротехника и информациски технологии (ФЕИТ)

Форма на барањето: Писмена

Надлежен орган: подекан по овластување на деканот на ФЕИТ, преку архива на адреса Руѓер Бошковиќ бр.18, 1000 Скопје

Образец на барање: нема

Докази кон барање:
Задожителни докази:

  1. Индекс
  2. Платена цена на услугата
  3. Уверение за дипломирање со оценки, или за положени испити на студиската програма

Рок за одлучување: 30 дена од денот на поднесување на барањето

Цена на услуга: Да (2.000 ден и по 300 ден. од предмет)

Правен лек: Жалба до Деканатска управа во рок од 15 дена од доставувањето на реше­нието или по истекот на 30 дена од поднесување на барањето на кое не е одговорено.

Орган надлежен за правниот лек: Деканатската управа на ФЕИТ, преку архива или на адреса за електронска пошта: contact@feit.ukim.edu.mk